KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administrator danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka EXTRADACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Krakowska 61a, 71-017 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993101, REGON 320561535, NIP 8522541532, zwana dalej „Administratorem”.


2) Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: rodo@extradach.pl.


3) Cel przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia umowy, np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu realizacji dostawy towaru, wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu realizacji dostawy lub wykonania usługi, wystawienia i przesłania faktury VAT (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2) przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w tym zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, przesyłania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Naszym uzasadnionym interesem prawnym jest także przetwarzanie danych osobowych w celu rozwijania naszych usług, oferowania naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacji transakcji biznesowych.
5) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit f RODO).


4) Zakres danych przetwarzanych przez Administratora. Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, stanowisko i obszar działania, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności, a także informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach.


5) Podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane. W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
1) świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, usługi prawne, windykacyjne, usługi księgowe oraz dla podmiotów powiązanych z Administratorem,
2) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.


6) Przekazywanie danych do państw trzecich. Administrator danych nie planuje ich przekazywania do państw trzecich, w szczególności spoza EOG.


7) Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Państwem lub cofnięcia wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Po upływie powyższych okresów lub zaistnieniu zdarzeń dane będą usuwane lub zanonimizowane.


8) Uprawnienia posiadacza danych. Przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do danych (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ? w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
f) do przeniesienia danych (art. 20 RODO),
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), przy czym jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, natomiast jeżeli dane są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego – mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Skorzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 535200707 lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: jaroslaw.dloniak@extradach.pl.
Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9) Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Państwa danych Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Państwem umowy, przyjąć zlecenia, zamówienia, itp. Podanie takich danych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy, przyjęcia zlecenia, zamówień, itd. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem tymi kanałami, np. w celu potwierdzenia terminu wykonania usługi, itp.


10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11) Wykorzystanie danych osobowych do innych celów. Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

12) Dane osobowe uzyskane z innych źródeł. Aktualizujemy dane na temat klienta za pośrednictwem, Euler Hermes, Atradius, Coface, np. imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisów. Weryfikujemy dane klientów w bazie danych CEIDG – Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Regon oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Możemy także zweryfikować historię kredytową w Krajowym Rejestrze Dłużników, InfoMonitor lub Długi-info.