Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych klientów
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej “RODO” informujemy, że:
1) Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka EXTRADACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Krakowska 61a, 71-017 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489642, REGON 320561535, NIP 8522541532, zwana dalej “Administratorem”.
2) Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Jarosław Dłoniak tel. 535200707 lub e-mail: jaroslaw.dloniak@extradach.com.
3) Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) wykonania umowy, tj. realizacji zleceń, zamówień, usług, itp., lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia umowy, np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu realizacji dostawy towaru, wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu realizacji dostawy lub wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2) marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO), to znaczy:
a) zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń,
b) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.
4) Zakres danych przetwarzanych przez Administratora. Administrator będzie przetwarzać podane przez Panią/Pana:
1) dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności,
2) informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach.
5) Podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane. W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
1) świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, usługi prawne, usługi księgowe,
2) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
6) Przekazywanie danych do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7) Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w celach marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Panią/Panem. Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.
8) Uprawnienia posiadacza danych. Przysługuje Pani/Panu prawo:
– dostępu do Pani/Pana danych (art. 15 RODO),
– żądania sprostowania Pani/Pana danych (art. 16 RODO),
– żądania usunięcia Pani/Pana danych (art. 17 RODO),
– żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych (art. 18 RODO),
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
– do przeniesienia Pani/Pana danych (art. 20 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (art. 21 RODO).
Skorzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 535200707 lub e-mail: lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: jaroslaw.dloniak@extradach.com
Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Panią/Pana danych Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Panią/Panem umowy, przyjąć zlecenia, zamówień, itp. Podanie takich danych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy, przyjęcia zlecenia, zamówień, itd. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem tymi kanałami, np. w celu potwierdzenia terminu wykonania usługi, itp.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.